top of page
Image by Tobias Tullius

Isbildning beror på att taket inte kan avvattnas på vintern när smältvattnet fryser till is i rännor och rör. Genom att förse dessa med värmekablar ser man till att smältvattnet kan transporteras bort från taket.

 

Förutom att undvika bildandet av vådliga istappar förhindrar du även att stuprören fryser sönder, vilket kan leda till skador på fasaden. Du slipper dessutom riskera att stående vatten på taket tränger in igenom falsar och orsakar vattenskador i fastigheten.

UNDERHÅLL
 

Att kontinuerligt se över en takvärmeanläggning är viktigt för värna om den investering som en installation innebär. Givare som inte rengörs kan lätt ge felaktiga impulser och skador kan ha uppstått i samband med snöskottning. Anläggningen bör därför kontrolleras i god tid inför varje vinter för att inte riskera följdskador/ oväntade kostnader för fastighetsägaren.

TAKVÄRMEANLÄGGNING

Image by You X Ventures

En fastighet  omfattas av en mängd myndighetskrav som kräver besiktningar och egenkontroller av olika slag. Besiktningar ska göras med olika intervall, till exempel ska hissar och elektriska garageportar besiktigas varje år medan t.ex. ventilationen kontrolleras med ett intervall som styrs av typen av ventilationssystem. Syftet med besiktningarna är att säkerställa en fungerande och trygg miljö för de som bor eller arbetar i huset. Senaste tiden har myndigheterna varit på hugget och åker dagligen ut till bostadsrättsföreningarna för att kontrollera att dokumentation och att besiktningar utförs enligt lagkraven. Är ni osäkra på vilken dokumentation som ska sammanställas eller behöver hjälp med utförandet av de obligatoriska besiktningarna - Kontakta oss för vidare information

MYNDIGHETSKONTROLLER

There%20was%20a%20fire%20on%20the%20sigh

Bostadsrättsföreningen (styrelsen) ansvarar i egenskap av ägare för det systematiska brandskyddsarbetet. Det innebär att man skall arbeta både med fastighetens brandtekniska skydd och installationer samt med det organisatoriska brandskyddet som fungerande rutiner, utbildning för ansvariga personer, information till det boende m.m. SBA är något som bostadsrättsföreningen enligt lag är skyldiga att bedriva för att förhindra att brand uppstår. Vi erbjuder oss en helhetslösning anpassat efter era behov och fastighetens krav. Kontakta biträdande förvaltare vid intresse/ mer information.
 

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA)

NYHETER

  • Facebook
  • Instagram
Blue Print

Det moderna livet kräver allt mer utrymme och man vill utnyttja sitt hus så effektivt som möjligt. Många källar- och vindsförråd är inte optimalt planerade och föreningar går miste om större förvaringsmöjligheter. Det kan röra sig om allt från cykelrum, tomma lokaler och rå vindar till befintliga källar- och vindsförråd med mycket dödutrymme. Vi hjälper till med planering och montering av förrådsutrymmen och cykelrum. Kontakta oss vid intresse så ser vi över era möjligheter.

VINDS- KÄLLARFÖRRÅD

Apparatservice

Vi erbjuder projektering, energibesiktning, installation & entreprenad, totalrenoveringar, boknings- och passagesystem samt service & underhåll.

För att maximera maskinernas livslängd tecknar många av våra kunder ett serviceavtal med oss. Det innebär att maskinparken 1 gång per år (eller fler efter behov) gås igenom grundligt enligt en checklista som framtas efter maskinens modell/ tillverkningsår. 

FELANMÄLAN
Anmälan på trasiga/stillastående maskiner görs till vår vanliga felanmälan som i sin tur bokar in en tekniker för utförandet av reparation.

TVÄTTSTUGESERVICE

Stad Workers Avlopp

Förr eller senare slammar avloppstammarna igen och kan leda till stopp i avloppet, vilket i sin tur kan leda till översvämning och vattenskador. Vattenskador som orsakats på grund av stopp i avloppsstammar är besvärliga och blir ofta mycket kostsamma. Det ställer till det för både föreningen och den boende då det oftast krävs större ingrepp när skadan väl skett.Tumregeln är att man bör stamspola vart femte år men det kan variera stort beroende på ålder, skick och dimensioner på stammarna. Stamspolning behöver inte vara besvärlig eller kostsamt så länge man underhåller stammarna i fastigheten kontinuerligt. Vi erbjuder regelbunden stamspolning, vilket är en mer ekonomisk lösning.
 

STAMSPOLNING

bottom of page